There is no need for any extremes, and that the best solution is equality in every sense - you both work, both earn, both wash dishes and both worry about children if you have them!

Kažem za sebe žena u hlačama;naravno nije neki modni hir već debele proširene popucane vene ispod koljena na lijevoj potkoljenici.Dobro je dok se odmara ili ste na određenoj poštedi zbog lječenja ali ako radite bez elastičnog zavoja noga vam duplo natekne i izgleda ružno i gigantski*ali kome o tome ispripovjedati ?( to nije sve *)
Kod nas ipak postoje dame koje će doživjeti 99 godina starosti ne radeći teške fizičke poslove i usput sahraniti svoje muževe i naslijediti njihove mirovine i to bez ijedne godine radnog staža;*A kad to ja slučajno bacim pogled u nečije podkoljenice a osoba je starija od mene barem 15 i više godina-noge kao u neke curice i vidi se da se radno kao i fizički nije uopće potrošila trošila;pa kako to princeze žive??**
;u pitanju je za koga  trošim i ispod koga postavljam svoju kičmu;jer u praksi samoga života  *:.........
 
I say to myself a woman in pants, of course not some fashionable sake, but a thick wrap-around teat below the knee on the left leg. Good while you are resting or you are on a certain sparing basis for the treatment but if you work without elastic bend your leg twice overheats and looks ugly and gigantic * But to whom to talk about it (of course it is not all but not for the general public *)
But there are still ladies who will be 99 years old without doing heavy physical jobs and by burial their husbands and inheriting their retirements without any one year of employment; * And when I accidentally look at someone's undercover and a person is older than me At least 15 and over-feet like in some girls and it is seen that both as hard as they physically did not spend any money, so how do princesses live? **
Jealousy is not, it is about who I spend and below whom I put my spine, for the practice of life itself?

U SVOJOJ poznatoj Propovijedi na gori Isus Krist je rekao: “Ne opirite se onome tko je zao. Naprotiv, ako te tko ošamari po desnom obrazu, okreni mu i drugi..”
 
Isus nije želio reći da njegovi sljedbenici, kad ih netko udari po jednom obrazu, moraju okrenuti lice da ih udari i po drugom obrazu. U biblijsko doba, kao što je i danas često slučaj, cilj šamara nije bio nekoga fizički ozlijediti, već nanijeti mu uvredu kako bi se izazvala njegova reakcija i potaknuo sukob.Isus nije rekao da se nikad ne smijemo braniti, već da nikad ne bismo smjeli druge napadati i vrijeđati, odnosno dozvoliti da nas se isprovocira i potakne na osvetu. Iako je mudro povući se kad god je to moguće kako bismo izbjegli sukob, sasvim je ispravno da poduzmemo određene korake kako bismo se zaštitili te da zatražimo pomoć.

In His Most Famous Sermon on the Mount Jesus Christ said, "Do not be ashamed of whoever is evil. On the contrary, if you sneak on your right cheek, turn to him and others. "

Jesus did not want to say that his followers, when someone hit them on one cheek, must turn their face to hit them on another cheek. In the biblical times, as is often the case today, the goal of a witch was not to physically injure someone, but to insult him to provoke his reaction and stir the conflict. It did not say that we should never defend ourselves, but that we should never Others attack and insult, or allow us to resort to and encourage revenge. While it is wise to withdraw whenever possible to avoid conflict, it is quite right to take certain steps to protect ourselves and to ask for help.


Naš Svakodnevni život neženja i neudanih skuplji od života onih koji imaju obitelj, počevši od troškova za hranu do stanarine i komunalnih troškova. To više što “biti samac” u mnogih nije stvar osobnog odabira, već životnih prilika, a dodatno su diskriminirane time što plaćaju veći porez jer nemaju odbitak za uzdržavane članove obitelji.“Porez na neženje”, po definiciji, predstavlja namet koji se, kao dodatni porez uz porez na dohodak, uvodi na dohodak samaca i, ponekad, na dohodak oženjenih parova bez djece. Zapravo, porez na neženje bio bi suprotnost olakšici za djecu sadržanoj u poreznim propisima drugih zemalja. A Zakon o socijalnoj skrbi samcem smatra osobu “koja nije u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, odnosno nema užu obitelj i živi sama”. No, može li “porez na momke i divojke” u Hrvatskoj biti stimulativna mjera za borbu protiv “bijele kuge”, odnosno smanjiti pad nataliteta u Hrvatskoj? Bi li takav namet uspio “utjerati” mlade ljude, koji nemaju novca ni za svadbu ni za stan, u bračnu ili jednakopravnu izvanbračnu zajednicu, te ih potaknuti na stvaranje obitelji za čije uzdržavanje nemaju novca? Kako bi se primjenjivao: na istospolne zajednice ili na parove koji žele, ali ne mogu imati djecu? Zaključili smo da društvo na samce ne gleda baš dobro. Kao prvo, misle da samci imaju beskrajno puno vremena jer ionako ništa ne rade osim što uživaju. Imaju sav novac samo za sebe, nitko ih ne gnjavi, ništa ne moraju napraviti u neko određeno vrijeme, ukratko super im je. Koja je to zabluda! Samci moraju sami i prati rublje, i kuhati, i spremati stan, i sve troškove plaćati sami, dakle nemaju kraj sebe osobu koja plaća dio troškova. Jedina je istina da samci žive sami. Dakle, kad su bolesni, onda su sami, naravno tu su prijatelji ili obitelj da uskoče, no uglavnom su sami i kroz sve nedaće u životu prolaze sami. Nadalje, biti samac osobni je izbor kao i biti u braku..
 
Our daily life of unmarried and unmarried is more expensive than the lives of those who have family, starting from the cost of food to rent and utilities. More than being "being alone" in many is not a matter of personal choice, but of life opportunities, and are additionally discriminated against by paying higher taxes because they do not have a deduction for surviving family members. "Neutralization tax" is by definition a mandate that The extra tax with the income tax, introduces the income of seniors and, sometimes, the income of married pairs without children. In fact, the tax on non-negligence would be the opposite of the child allowance contained in the tax laws of other countries. And the Social Welfare Act is considered as a person "who is not in a marital or extramarital community, or has no close family and lives alone". But can the "tax on the boys and the godfathers" in Croatia be a stimulating measure to fight the "white plague", or reduce the birth rate in Croatia? Would such a mission succeed in "tapping" young people who do not have the money either for a wedding or for an apartment, a marital or equal extramarital community and encourage them to create a family for whose support they have no money? To apply: to same-sex communities or to couples who want but can not have children? We conclude that the society on the one side is not looking very well. First of all, they think that they have endless time because they do nothing except they enjoy it. They have all the money for themselves, no one is bothering them, they do not have to do anything for a certain time, in short it is super of them. What's wrong with that! They themselves have to wash their clothes, and cook, and save the apartment, and pay all the costs themselves, so they do not have the person who pays part of the cost. The only truth is that they live alone. So, when they are sick, then they themselves, of course, have friends or family to jump, but mostly alone and through all the problems of life they go by themselves. Furthermore, being a personal choice is just as well as being married.
 
 
 


PITANJE
Kada moram uputiti pacijenta na obradu ovlaštenom tijelu vještačenja mirovinskog osiguranja?

 

ODGOVOR
Ovo pitanje uređeno je propisima iz zdravstvenog osiguranja. Prema članku 48. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 80/2013. i 137/2013.-skraćeno: ZOZO), koji je na snazi od 1. srpnja 2013., propisano je, kada je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati, te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad na poslovima koje osiguranik obavlja, kao i u slučaju kada bolovanje traje neprekidno 12 mjeseci zbog iste dijagnoze bolesti, izabrani liječnik obavezan je,prema ZOZO-u, obraditi osiguranika radi upućivanja na ocjenu radne sposobnosti te ga sa svom propisanom dokumentacijom uputiti tijelu vještačenja mirovinskog osiguranja koje je obvezno donijeti nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika.
(ja sam tu negdje)-za one koji bi mi iskljucali mozak i od dosade ne znaju što bi radili ili im fali tema za trač partije*.

And the Mothers who voluntarily remain at home are insulting the bad name of the housekeeper because they are not subject to a great deal of family work, ie they care about homes and children-they are completely financially dependent on their husbands.However, there are still stereotypes about the position of women and men . It is still considered normal for a woman to be a housekeeper, maintain a house, and keep children. Traditionally, men should support the family. Gender equality is something that is being tackled today. This implies that you both work and do business. Self-neglect and neglect - About 75 percent of them say they are offended by the fact that they are called by households, while half of them believe that their partners leave all their housework and do not want to share parental and other duties fairly. Homes are the priority of caring for their children's happiness, cooking healthy meals, and cleaning the home, revealing a survey. - Times have changed and mothers who work at home only feel they should be respected, not be warned by relatives or dependents by their partners - For certain years of life experience they need 1 to 2 hours with everything that belongs to the home and even with the children-because they grow older and begin to take care of themselves about lying about 98 and shift working hours unless they are out of the house Keeping on black children and other activities. This explains that there is a great deal of trouble in the way that society experiences housewives, as half of them say that others consider them as boring and unearned because they spend their days at home. In today's society, mothers at home are more difficult than before, because emigrated "supernormal" are expected to have a career and at the same time are caring mothers. In Croatia, "housewives", according to the latest census of 2013, even 12 percent , In a somewhat different position. Everyone, even "housewives," has basic health insurance, and can often be found in the category of "resident household members".

"I know women who have grown up with their mothers who have chosen to be home with children because they do not want their children to grow up without parents as they have to do ... I also know a lot of girls who would do this Although I'm not in the role of housewife of my own household, but only for the help of a midwife, I somehow have the impression that the article wants to say that it is not to be A good housekeeper, mother, wife, too much to sacrifice because you neglect yourself ... And I know that I never met my mother and wife who told me to complain about the effort, sacrifice and time invested in raising and maintaining the family. She worked for her until she was born, then devoted to raising her family, three children and recently she returned to work. She was a housewife and housewife for almost 20 years, but she did not have her little pleasures, coffee with a neighbor and so on. Of its 52 years n It looks neither a bit neglected nor bad nor has ever looked, so ... A few floskula based on the fact that a woman is not a woman enough if she does not achieve certain business successes and touched the peaks of the business world, if she It's not just perfectly decorated, glittering, exaggerated ... and as such she can not be satisfied with herself ... my comment-this is just a personal private description of a feeling or an experiential vision of just one part of the form of education in someone's family.

Well, how does anyone fight for their rights, for example, I want to spend at least 20 years on their feet healthy without a variety of orthopedic aids or help in the home or do not give my god to get into a heavier illness and come under the care of somebody home and currently for a certain condition I'm not Able to accomplish their work or income from property or otherwise.
They fight for their rights again * Hello everyone? My husband and I are being unemployed. I wonder what kind of rights have a pregnant woman and after birth.Birth rate of some 1600kn after birth and one year.Is there an allowance, help from the city, the municipality?
And this is the answer of some other person * Are you a working person a month after you are born? You should go to the office and inquire. I was told to get from the city 2000 kuna one-off and to the first year of the child as unemployed 1600 kuna if I'm not mistaken. And you should apply for a month after you are born or you lose the right. So the deadline is a month! Let's explain **.
Ovo sve u praksi izgleda drugačije**S mogućnosti drage žene i majke da niste u trudnoći do 67 godine ili duže**

Nakon što je radnik/ca iskoristio/la neko od sljedećih prava:
pravo na rodiljni dopust,
pravo na roditeljski, posvojiteljski dopust,
dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta,
radnik/ca koji je koristio/la neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio/la prije korištenja toga prava. Ako je poslodavac, primjerice, imao reorganizaciju pa je u međuvremenu ukinuo radno mjesto na kojemu je radnik/ca radila prije početka korištenja nekog od navedenih prava, te je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac je dužan radniku/ci dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je radnik/ca obavljao/la prije korištenja nekog od prava.Ako radnik/ca želi prestati koristiti neko od navedenih prava, mora o tome obavijestiti poslodavca, a poslodavac će biti dužan radnika/cu vratiti na poslove na kojima je radio prije korištenja tih prava, u roku od mjesec dana od dana kada ga je radnik o tome obavijestio.Ako je tijekom razdoblja u kojem je radnik/ca koristio neko od prava kod poslodavca došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, radnik/ca ima pravo na dodatno stručno osposobljavanje, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada na koje bi imao pravo.

The right to maternity leave can be used by a worker's insured person 45 days before the expected birth and can be used up to the age of one year of the child's life.28 days before the planned term for the birth of an insured worker is required to start using the maternity leave and use it until the six months of the child's life.At its own request, exceptionally, an employed woman may start working even before the child reaches six months but not before 42 days after childbirth.For twins, thirds and every other child, the right to maternity leave may be used up to the third year of the child's life.

A household is a person who lives alone. Household is a family or other community of people who live together and live up to their living expenses regardless of kinship. A parent is a community made up of spouses or offspring, children and other relatives who live, earn, earn income on Another way and spend it together. A family member is also considered a child who is not living in the family and is in education until completion of regular education and up to the age of 29 at the latest. A parent is a parent who cares for and supports his child. The family is a family Who are a child, or a child and a parent. A child is a person up to eighteen years of age. An ethnic community is a living community of unmarried women and an unmarried man who meets the conditions laid down in a special law regulating family relationships.
Everyone is obliged to take care of satisfying their life needs and the needs of persons who are legally or otherwise legally dependent. Everyone is obliged to contribute to the prevention, elimination or mitigation of their own social endangerment as well as the social vulnerability of their family members, especially children and other family members who can not care about themselves. There are still many questions and unknowns where: You were, what you did or what you were doing and how, little bit more a little more blue and then again the VAT tax there is less tax there is more you go black or red on the card.Now you have no certificate written and with Stamped and you get the idiot on the square.

While retirement is a dream come true for many, it is useful to get acquainted with the pension insurance rights in order to better plan your financial future.For the calculation of the total pension, a formula is used which represents a multiplicity of personal points, retirement factor and current average pension value. The personal points are based on the retirement age and the salaries paid by the insured during the working life, and the retirement factor is determined according to the type of retirement pension (eg for the old age pension factor is one and for the early retirement pension 0.8 ).