Križni put -Povijest u nastavi & How can the walls become your little art piece?

On the subject do it yourself*Be artisans and let your imagination arise. Whether due to the price or the great scent of minimalism in architecture, the technique of mural painting has vanished, or at least it does. This technique can be said to be the forerunner of today's wallpaper and wall stickers. Wall painting has been inspired by the ancient peoples who painted their walls. Later it was used as a kind of art in decorating homes, which was an inevitable part of the home furnishing, especially to those wealthy citizens whom the house was presenting their power.However, creators who have ideas, but can not fill them with the existing offer, should not miss the technique of painting on the walls. Of course, using the colors and materials that are readily available to us and which are reflected in today's interior decorating mode.You can paint a complete wall, just corners to highlight the edges of the room, part of the wall to make the atmosphere look. Do not forget that what you are doing most often leaves it as a lasting solution. If you use lighter colors, you can easily cut them up, but if you choose darker tones, it is most likely that you will have to remove an existing layer of paint that will then cover the entire layer of the entire wall. So when you decide about something like this, carefully select the motifs and the 'picture' position.If your interior is mostly monochrome, or black beo, the motif can serve as a means to break the monotony. Of course, let your imagination be at your disposal, but you will spend the most time there, and you should feel the best of it.
 
 
 
E sad će malo na Horvatski način;većina se ne bi složila sa mojom kreacijom kao ni dio moje obitelji jer su svi navikli na jednostavnost ličenja u jednu boju ili više njih i to zidnu,za ostale koji nisu ludi za ovakvim stilom nek se i dalje drže jednostavnosti.Ja pomalo na ovaj način oslikavam buket svojih emocija u kući moga djetinjastva /da ovo je dio moje obiteljske kuće godina starosti negdje kao i ja ili malo više.Znači preko 44 godine;kuća je visokoprizemnica;tako vele muški djelovi obitelji.sastoji se od više soba u prizemlju i na katu a mogućnost je  možda 3 malo manje stana kao i naseljavanje tri obitelji iako sad u njoj žive samo dvije.Stara kuća je zidana iz priče mojih roditelja od stare velike cigle možda stare oko 150 godina i više-tada su životne mogućnosti bile drugačije-znači kupovina stare kuće i rušenje radi građevinskog materijal na Fabrici ili starom Selešu blizu Orlovnjaka /Antunovačka oćina/Osijek-nastambe koji su koristili najamni radnici ili nadničari blizu ekonomija-farmi ili poljuprivrednih dobara iz da li u vrijeme 18 ili 19 stoljeća.. ili kasnije ;da li u vrijeme vlastelina Adamovića ili drugih feudalaca iz toga doba;Ili bivša vlasništva koja su možda oduzeta tijekom drugog svjetskog rata Folksdojčer bio je nakon završetka Prvog svjetskog rata zajednički naziv za narod kojem je njemački bio materinski jezik, a koji je živio u Europi izvan država s njemačkim većinskim stanovništvom. Do te je situacije došlo zbog prekrajanja državnih granica i stvaranja novih država.Ali nisam dovoljno upućena u povijest.
Kuća kao i svaka traži stalnu obnovu,građena je uz pomoć moga oca kao i priučenih zidara kao i tesara bez arhitekata i inžinjera.Nisam zidar ali postoje slabosti i slabe točke i pucanja zidova,i teške vlage,lošeg žbukanja i izolacija,teret građevine,podvodno tlo,sa betonskim i bez betonski temelja u djelovima.Ovo što činim je samo mali dio promjene u prostoru,pločice -ne mogućnost protjerivanje vlažnosti iz dubine zida-jer zidovi se ne mogu rušiti i ponovo graditi.Vezivo u gradnji-kažu crni dravski pjesak i vapno a manje,što, čega i kako jer to su ipak bile 70.godine i malo novca za nešto više da bi se otac i mater pobrinuli o gnjezdu za petročlanu obitelj.


Pa žene kao žene,ali tako i muškarci pokušavaju sanirati sve to kao i u ono vrijeme kad su to činili i drugi na taj način.Ako je kuća visoka i ima prostor to ne znači da smo bogataši koji žive u luksuznom prostoru,nasljeđeno i pokušaj održavanja a tada nakon nas nasljeđuje treća generacija iako su sad još tinejdžeri.Uglavnom dobra za život unatoč slabostima ili nedostacima,nećemo kukati-dobro je i idemo dalje.tako da se ponekad ne zapitate gdje su određene građevine iz povjesti ili okolna naselja nestala,rušilo se,kupovalo,prodavalo i koristilo za nešto drugo.Moji se sa tim ne opterećuju ali ja pomalo da-nadam se da nije indijansko groblje ugrađeno u ove temelje kuće uz pomoć stare cigle iz nekih davnih stoljeća.
(This is going to be a bit of a Croatian way, most would not agree with my creation as part of my family because everyone is accustomed to the simplicity of a single color or more, and that wall, for those who are not crazy for this style, let's continue I keep my simplicity in this way.I am a bit of a bouquet of my emotions in my childhood house / that this is part of my family home somewhere like me or a bit more.It says for over 44 years, the house is a high-rise, so is the male parts of the family. There are more rooms on the ground floor and on the ground and the possibility is maybe 3 a little less apartment than the settlement of three families although there are only two living in it. The house is walled from my parents' story of the old big brick maybe old about 150 years and more- Then life opportunities were different - buying an old house and demolishing for construction materials on Fabrici or old Seleš near Orlovnjak / Osijek-Antunovačka outages who used the rent Workers or superiors close to farm economies or agricultural goods from whether in the 18th or 19th centuries ... or later, whether at the time of the manor Adamovic or other feudalists from that time, or formerly possessions that might have been taken away during the Second World War Folksdojecer bio After the end of the First World War, a common name for a people whose mother tongue was German and who lived in Europe outside the country with the German majority population. This situation has come about because of the overlap of state borders and the creation of new states. But I am not sufficiently informed in history.The house as well as everybody looking for permanent restoration, was built with my dad's father as well as masters as well as carpenters without architects and engineers. I am not a mason but there are weaknesses and weak points and cracking walls and heavy moisture, poor plastering and insulation, Underwater soil, with concrete and no concrete foundation in the parts. This is what I do is only a small part of the space change, tiles - the possibility of extinction of moisture from the depth of the wall - because the walls can not be demolished and rebuilt. The watermelon-say the Black Dravski Sand and lime, and less, what, why and how they were still in the 70's and a little bit more money for the father and mother to take care of the nest for the five-member family.Well, women as women, but also men, are trying to remedy all this as well as when they did the other way. If the house is tall and has space it does not mean that we are wealthy living in a luxurious space, inherited and an attempt to maintain And then the third generation inherits us, even though they are still teenagers. Mostly good for life despite weaknesses or disadvantages, we will not blossom-well and we will go further.If you do not sometimes wonder where certain buildings in the history or surrounding villages disappeared, , Bought, sold and used for something else. They are not burdened with this, but I'm a bit-I hope that no Indian cemetery is built into these foundations of the house with the help of the old bricks from some of the ancient centuries.)
 
 
 
 
 
 

 
Art as a legitimate part of contemporary art creativity,Maybe open some new perspectives - it lets us look and see, even what we sometimes avoid seeing.
art and activism makes accessible every passer ... a Mark.A permanent artwork that will definitely dominate mural as an identification and reminder of the development process.
Painting private objects
Umjetnici se približavaju motivu želeći oslikati njenu bit, a produkt toga su slike kao da su slikane "iznutra". U tom pokušaju umjetnik se udaljava od predmetnih motiva i ostaju mu samo čiste likovne vrijednosti (linija, boja, obris, kompozicija, itd.). Slika je postala pokazatelj unutarnjeg stanja duha i duše i ne "predstavlja" ništa (ne teži tome da izigrava bilo što iz opipljiva svijeta).Domašaj svijesti u naporu da razumije i odredi pojavu ne može izbjeći ograničenjima same svijesti. Zato se pred različitim očima svaka pojava raspada u toliko različitih pojavnosti koliko je različitih promatrača; ni jedan vid ne govori o gledanome toliko koliko o viđenome — što će reći, da se, u svemu što gleda, oko i samo ogleda: vid je, također, dio viđenoga.

 

»Procesi rasta i strujanja«

A sada ću malo proći kroz povijest;kako se ta tema nadovezuje na ovu prvu?Uzburkane emocije mojih sjećanja....
 
 
Plan - Institute for Physical Planning of Osijek-Baranja County Nucleus of Future Osijek - "Whisper falls" in Christian hands
 
Appendix: List of anti-fascist monuments in Osijek-Baranja County


ĐĐ-TENJ - Borislav Đurić, Tenja at NOB, Belgrade, 1985.
LIST OF BIRTHS / SOURCES IN THE LARGE CENSUS OF KCL JASENOVAC 1941-1945
PUBLISHED AND INCOMPLETE SOURCES
 
 
Where the Drava and the Danube created a favorable soil for human life, the Kelts moved and left a vivid seal in the history of the vast areas of Europe and beyond. This is where the routes of exchange between Tracana and Etruscan have surely led, and through these rivers, across and beyond the swamps, many peoples from the north to the south and from the south to the north will rotate through the Panonian forests. Here are the Romans. And for no reason in the Drava watercourse for some time they had the command of their navy forces, which was in Mursi in the area where we will later meet with Osijek until today. They were protesting at the end of the 4th and early 3rd century BC Kelti for The time of its conquering vaults with Europe, through Pannonia and the Danube to Greece and Asia Minor. During the first century BC, Celta's military power fell. Lesser defeats in the wars with Dancers and Romans, but their cultural influence in these areas has continued. At the same time, in the historical springs, the Pannonian tribe of Andizet, whose center was Mursa, lived in Osijek and its surroundings. The Romans, apparently, took over that old name and built a smaller camp in that place, which in the latter period was transformed into a great ancient city with colony status.As they started, they are sued and accused of Celtic, Tracani and Etruscan, and they can also because of the Weaning ... and because of the Murse * meaning, the Roman Emperor Hadrian, probably in the 124th year, gave the Colony Aelia colony status to full civilization Mursa)Great builders raised Mursi forum, built public and administrative buildings, temples, amphitheatres, floor heating homes and patrician and patrician gardens and beautified the city of statues. They can accuse us of Honey, the Ottoman Empire, and who knows what else *.By the division of the Roman Empire, 395 remained under the rule of Western Emperor Honorius. But for his successor Valentinian III. Pannonia, Norik and Dalmatia are left to the Eastern Caro Theodosius II. Who soon left the area between Sava, the Drava River and the Danube Atilin Hymen. Mursa was completely abandoned 441 after the invasion of Huna, which destroyed the city.Sultan Sulejman Magnificent decided in the fall of 1525 to attack Hungary and the fate of Osijek had already been determined in advance. When preparations for the military visit were completed, Sulejman left in late April 1526. Istanbul and with the huge army went to Hungary, conquering the assault on the road. Due to the fear of the development of the event, and in an effort to capture the commanders of the Ottoman army to save the city and its inhabitants, the Osijek delegation started on August 8, 1526. Osmanlija met and handed over the city keys to vice Mustafa pasha. After the construction of the pontoon bridge across the Drava River and the passing of the army on 23 August, and after the victorious outcomes of the Battle of Mossic Field, Osijek gained one of the most important positions in the strategic concept of the Ottoman Empire to conquer the fertile Pannonian Basin and penetrate into central Europe. As Osijek did not suffer much destruction at the time, more extensive construction work took place in mid 1528 and early 1529 when Sultan Sulejman Magnificent decided to take the army to Vienna.Hamza-beg in 17 days, gathering at work around 25,000 people, July 19, 1566, completed the construction of the famous Sulejman Bridge. In fact, it was a 8-km-long oak tree road that crossed Drava near Osijek, and in all the gentle curves of all Baranja's swamps, rivers and streams of the Drava on the left bank to the Darde paly. It was a kind of bridge, until then, indeed, it did not exist anywhere in Europe. In the eyes of the contemporaries he was named the (eighth) world wonder. Its construction of the traffic position of Osijek has risen to the highest values ​​in line with the strategic and traffic interests of the Ottoman Empire in that part of Europe. Thus, the city of Drava was found on the main road from Istanbula to Buda and vice versa.
 
This is called Archeology of Historical Pain, 70 years of trial and condemnation even of my generation and our generation later, and most people are colonized in these areas from various parts of the Balkans as immigrants themselves who came to the plains from high mountains, karst, The poor parts of the former states with bread belly in flat Slavonia.

"Tragom pustara" - State Directorate of State Property

Movement rights: Antunovac - Seleš - Old Seleš - Kudeljara - Betin dvor - Tenja - Orlovnjak (visit of the farm
All those hearts filled with shame for the missing deserts and that you, as a friend, will help us to help keep this memories in memory of the faded, but never forgotten pustos ...
 
The fortress, modeled on the lowland Dutch fort, was planned by the Austrian authorities from August 1, 1712 until 1722, when it was mostly completed, but the construction of a smaller band continued until the 1860s. In the new walls, all the wall cladding of the Turkish fort was built.
In the southern part of the town, in 1792, largely German settlers from Banat and Baška settled, creating a fourth urban unit called the New Town.
In the 18th and 19th centuries, Osijek was a multiethnic city in which Croats and settlers from Styria, Kranjska, Bavarian, Moravian, Italy, France, Hungary, Bulgaria lived. The immigrants learned to speak Croatian and at a time when Latin was official. In many of the tradesmen and craftsmen families spoke German in some and Novogrsko, Italian, and French.

Proclaiming the Independent State of Croatia
Originated from a newly-formed Yugoslavian state governed by the communist party ideology.
 
 

ANNEX 3


Decision on the Transition to State Ownership of Enemy Property, on State AdministrationOver the assets of the uninterrupted person and the sequester of the property occupied by the occupierAuthorities forcibly evicted.
Article 1 On the date of entry into force of this Decision, it enters into state ownership:- all the property of the German Rhine and its nationals residing in the territory Yugoslavia All the assets of the people of German nationality, except the Germans who fought in The ranks of the National Liberation Army and the partisan squadron of Yugoslavia or are Aliens of neutral states, and did not keep hostile during occupation;- all assets of war criminals and their helper, regardless of their propertyNationality, and regardless of nationality, property of any person who is a verdict Civil or military courts convicted of the loss of property in favor of the state. he property of Yugoslav citizens falls in this case under the influence of this Decision, without Whether it is in the country or abroad. [...Article 3 Assets under this Decision shall be considered immovable goods, movable Good and right, such as land holdings, homes, furniture, forests, mining rights, Enterprises With all the facilities and supplies, securities of value, valuables, shares, Shares, societies, associations of every kind, funds, rights of enjoyment, all kinds of payment Funds, claims, participation in actions and companies, copyrights, rightsIndustrial property, as well as all rights to the foregoing objects. [...]

 

 
 

"In the "Josipovac" camp we were separated from the dad. After A certain amount of time was set for work, and what we were younger. Mom is volunteering She said, because she did not want to be separated from us. We worked on Fajfer's Ovčara estate.
We had to dig the sugar beet and we slept in the stalls. Otherwise, food in the camp, like
And on that estate was below every human dignity. [...] After the finished poles
Papers, returning us to the "Josipovac" camp, where our dad was eagerly awaiting us. We are not here Long ago because it was decided to send us with Folksdojcers for Germany. We traveled
By rail, in the wagon."

"Partizan on horseback, high, black, in well-dressed clothes (do not know the rocks!),He was a coarse commander, playing a gun, to move on. Our honey drifted to us as much as it would hurt us. After I told him that my mother was me, let me kill you, he went on to ride and somebody hit the whip. [...] The Valpovo Logor was bigger and stronger secured by a dense barbed wire. At the center of the logistic circle there was a wooden survey tower with a reflector. On one side of the circle there are several barracks, and on the other side there was a partisan building. The building also contained the so-called. infirmary. The barrage we slept in was about 20 meters long, with a single bearing of all lengths, so onfloor. For one person there was room about 50 cm. There were more guards in Valpovo than in Josipovac, and there were also dogs. The guards were very rough and dead. There was also a woman - Partisans, who caused her even more fear with their behavior. Often, as unconscious, they dropped to the ground, shouting scornful and dreadful curse, accompanied by a chilling search for Ustasha blood, to sore throat and similar bloodshed. The barracks were full of swells and ears. The hygienic conditions of our lives were nothing.""Dr. Schmidt je povjerio mom ocu da će tražiti pomoćnicu u ambulanti, te savjetovao da se javim, kako bi me makar po danu mogao zaštititi od silovanja i drugih tortura, za koje je znao da se događaju. Logoraše su zatvarali u podrume i tamo ih tukli. Javna kazna je bila privezivanje za “stup srama”. Na nekoliko postavljenih stupova u logorskom krugu vezivali su “neposlušne logoraše” i ostavili ih vezane bez hrane i vode na suncu cijeli dan. Po danu se nisam odvajala od toga plemenitog liječnika. Noć je bila opasna jer su stražari noću obilazili barake, baterijom osvjetljavali lica i na taj način izabirali žrtvu za “noćno preslušavanje”. Ja sam spavala između majke i gospođe Korskv. To je bila majka i danas živoga hrvatskog emigranta,dr. Ive Korskog. Obje su mi lice pokrivale maramom i zaklanjale me svojim sijedim glavama.U logoru je svakodnevno umiralo pet do sedam ljudi od tifusa i dizenterije. Mrtvace su iznosili logoraši pod nadzorom stražara. Jedno je vrijeme i moj otac bio među onima,koji su iznosili mrtvace. Nikad mi nije htio pripovijedati gdje su pokopani, ali iz toga što bi se vraćali za sat - dva, zaključujem da su pokopani relativno blizu Valpova. Razumije se, da Crveni križ ili kakva druga humanitara organizacija nije nikad posjetila logor."


 

Svjedočanstvo Rozine Petrović rođ. Holstein (1927.) iz Retfale
[...] Rodjena sam 26. siječnja 1927 u Retfali kod Osijeka ondašnja Strosmajerova ulica br. 87 od oca Antuna Holstein i majke Rože Holstein rodjene Valter. Imala sam 4 brata koji su za vrijeme drugog svjetskog rata služili u njemačkoj vojsci. Najmlađi Martin je poginuo 1943 na ruskom frontu. Koncem travnja 1945 ja i moja stara majka isterane smo iz naše kuće bez ičega samo što je bilo na nama na brutalan način i sa većom grupom retfalčana sa njemačkim prezimenima takodjer istjerani iz svojih kuća i pod vojnim stražom pješke sprovedeni na pustaru “Orlovnjak” nedale ko od Osijeka. Tamo smo moja stara majka i ja morali pod stražom vojnika raditi teške poljoprivredne radove. Poslije nekog vremena smo prebačeneu sabirni logor Valpovo.
Jedan od njih je pokušao bijeg iz logora, nažalost bio je uhvaćen i odmah po kratkom postupku strijeljan, bez ikakvog suda. Tog dana su nas natjerali na logorsku žicu i morali smo gledati egzekuciju strijeljanjem nad nesretnim Ciglerom. Kada su obavili svoj prljavi posao Prekodravac nam je kratko rekao da će tako svaki od nas proći ako pokušamo bijeg iz logora. Noću su nas odvodili u baraku gdje je bio Prekodravac tu su nas ispitivali i optuživali uglavnom za petkolonaštvo sa fašizmom,te su nas premlaćivali. U nekoliko navrata sam primjetio da su noću negdje oko 2-3 sata u logor dolazila plato kola na koja su stavljali mrtve logoraše, gdje su ih odvozili i pokopavali nažalost neznam. Ni dan danas ne znam kako sam izašao iz logora, odnosno ko se zauzeo za mene da me oslobodi, uglavnom zahvalan sam dragom Bogu što sam preživio.
 
 

Križni put -Povijest u nastavi

Nezavisna Država Hrvatska (NDH) je bila marionetska država Sila Osovine za vrijeme Drugog svjetskog rata. Osnovana je 10. travnja 1941., uslijed Travanjskog rata i raspada Kraljevine Jugoslavije. NDH je vodstvo ustaškoga pokreta proglasilo 10. travnja 1941. nakon sloma Kraljevine Jugoslavije; bila je dio osovinskoga poretka nacističke Njemačke i fašističke Italije.
NDH se može promatrati kao teritorijalni kondominij njenih okupatora Njemačke i Italije.Država nastala uz pristanak okupatora (i ponižavajuće uvjete za Hrvate), i to grubih totalitarističkih režima koji su tada vladali Njemačkom i Italijom.Ubojstava, pljačke i paleži koje su osobito provodili tzv. divlji ustaše, pobornici ustaškog poretka koji su ispočetka imali odriješene ruke da provode teror. Na području NDH novačili su Nijemci lokalno stanovništvo za svoje vojne postrojbe, te su od tako unovačenog osoblja formirali čak 5 divizija vojske (tzv. legionarske postrojbe) - pod zapovjedništvom njemačkih časnika i dočasnika, uz njemački kao zapovjedni jezik i u cijelosti pravno podvrgnute Njemačkoj. Te su divizije bile angažirane u okupiranju teritorija i protupartizanskim djelovanjima.

De facto Bezobrazno vrijeđanje i holokaust Hrvata doseljenika i naseljenika i siromašnih neobrazovanih,poluobrazovanih i višeobazovnih seljaka,prve,druge i treće generacije ljudi koji nemaju bilo kakve veze sa tim povjesnim dobom a još manje korijenje.Pa bih zamolila određene političare i svjetske lidere da paze kako se izražavaju i prema kome i na koji bezobrazno pokvareni politički globalistički i što manje populistički izrazi u svrhu lobiranja kod drugih država,Evropske unije i ostalih kapitalnih koristi.(
De facto Insolent insult and Holocaust of Croat immigrants and settlers and poor uneducated, semi-educated and multi-skilled peasants of the first, second and third generation of people who have nothing to do with this historic age and even less roots. If I have asked certain politicians and world leaders to look out How they express themselves and to whom they are insubordinately corrupted by political globalist and less populist expressions for the purpose of lobbying with other states, the European Union and other capital gains.)

Najvjerojatniji broj Hrvata koje su pobile snage Jugoslavenske armije, prema stanju istraživanja 2007., je oko 60.000; daljnjih oko 20.000 je iz redova pripadnika drugih naroda - prvenstveno Slovenaca, Srba i Nijemaca.General JNA Ivan Dolničar još u članku za glasilo KPJ "Borba" 1949. god. citira Saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova FNRJ iz iste godine, prema kojem je u operacijama na kraju rata "zarobljeno 341.405 neprijateljskih vojnika, od kojih je: '221.287 okupatorskih vojnika (…) i 120.150 kvislinških vojnika'.
Po mišljenju pisaca knjige vojne snage pod vrhovnim zapovjedništvom Josip Broza Tita na velikom broju mjesta diljem bivše Jugoslavije počinile su nakon završetka Drugoga svjetskog rata masovna ubojstva genocidnog razmjera nad vojnicima NDH i civilima. John Ivan Prcela i dr. Dražen Živić smatraju kako je broj tih poslijeratnih žrtava teško utvrditi, ali njihova procijena se kreće izmedu 200.000 i 600.000 Hrvata.

Utrkuju se povjesničari i političari tko će više pobrojati i nanovo pobiti  ljudi *'Gospodine, učini od mene oruđe svoga mira. (
Struggling historians and politicians who will summon and rebel people * 'Lord, make me the tool of my peace.)


 
 
Signatura: HR-HDA-313.6.
Naslov: Popisi s podacima o presudama ili odlukama o konfiskaciji ili
sekvestraciji
Vrijeme nastanka
gradiva: 1945 – 1946.
Količina: 4 kutije
Razina opisa: serija

Popisi s podacima o presudama ili odlukama o konfiskaciji ili sekvestraciji
Popisi s podacima o presudama ili odlukama o konfiskaciji ili sekvestraciji svojevrsni su obrasci u koje su, ovisno o vrsti presude, upisivani najosnovniji podaci okonfisciranoj i sekvestriranoj imovini. Njihova je važnost u tome što na jednom mjestu donose podatke o tome tko je i kada (prvenstveno se tu misli na koji sud) donio odluku o konfiskaciji/sekvestraciji imovine te broj same odluke kojom je imovina konfiscirana/sekvestrirana. U obrascima se navode sljedeće rubrike: Broj ZUND-a;Prezime i ime; Zanimanje i mjesto stanovanja; Tko je predložio postupak, broj i datum(kod popisa sekvestrirane imovine) ili Presudni sud, broj i datum (kod popisa konfiscirane imovine); Opaske. Gradivo serije čine i odluke o stavljanju / ukidanju privremene uprave.Popisi su sastavljeni abecednim redom prema prezimenima osoba čija je imovina konfiscirana ili sekvestrirana odnosno, čija se imovina stavljala ili izuzimala od privremene uprave. Unutar narodnih odbora (kut. 42 i 43) gradivo je poredano abecednim redom prema nazivima narodnih odbora / okružnih uprava.

8.2. Dosjei konfisciranih kuća i zemljišta, 1945 – 1946, 309 kutija
Gradivo sadrži dosjee kojima su dokumentirana izvlaštenja imovine što su uslijedila ubrzo nakon završetka Drugog svjetskog rata 1945. te tijekom 1946.
Dosjei pretežno sadrže odluku o konfiskaciji komisije za konfiskaciju,komisijski zapisnik te popisni list. Odlukom o konfiskaciji imovina pojedinca prelazila je u državno vlasništvo, dok su komisijski zapisnik i popisni list služili kao obrazac za popunu osnovnih podataka o osobi čija se imovina konfiscirala te procjenu imovine (kuća ili zemljište) koja se konfiscirala. Ima dosjea koji sadrže i brojeve katastarskih čestica zemljišta koje se konfiscira, pa čak i gruntovne izvatke te podatke o vrsti zemljišta (livade, oranice, šume, pašnjaci …). Među dosjeima se može naći i manji broj odluka o obustavi konfiskacije te odluke kojima je konfiscirana imovina bila ustupljena privrednim odjelima narodnih odbora, bankama ili pak poduzećima.Prilikom obrade gradiva i dorade inventara tijekom 2010. iz općih su spisa izdvojena i rješenja o postavljanjima privremenih upravitelja nad konfisciranom/sekvestriranom imovinom, žalbe na postavljanje privremenih upravitelja nad imovinom, izvješća privremenih upravitelja kuća i stanova,odnosno njihove prijave imovine nad kojom su postavljeni kao privremeniupravitelji. Izdvojeni se spisi odnose pretežno na grad Zagreb, a razlog njihova  izdvajanja je relativno mala količina gradiva koja bi govorila nešto konkretnije o
nepokretnoj imovini u Zagrebu tijekom izvlaštenja što su se zbivala 1945 –1946. Među izdvojenim se spisima nalaze i molbe za povrat imovine. Molbe zadodjelu stvari/pokretnina iz konfisciranih masa i odgovori na molbe ostavljeni su u općim spisima.Dosjei čine najveći dio gradiva fonda, a oko trećine dosjea ove serije odnosi sena dokumentaciju konfiskacije imovine na području Okružne uprave narodnih dobara Osijek.